31 May 2014

Happy 81st Birthday Elder Henry B. Eyring!