29 July 2014

Happy Birthday, Elder Bruce R. McConkie!