01 July 2014

Happy Birthday Elder Orson F. Whitney!